Anbi Status Historische vereniging WIeringen

De Historische Vereniging Wieringen heeft de Culturele ANBI status.

 

De naam van de instelling: Historische Vereniging Wieringen

Het RSIN/fiscaalnummer: 90.33.889

 

Contactgegevens secretariaat Historische Vereniging Wieringen:

Banbroek 26

1777 MS Hippolytushoef

 

Doelstelling:

de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis en bewoners van het voormalige eiland Wieringen te stimuleren

de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een breed publiek toegankelijk te maken;

de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden.


Hoofdlijnen van het beleidsplan 2016-2021:

Het inrichten, beheren en ontsluiten van een historisch archief.

Het inrichten en onderhouden van een website met digitale koppeling naar het archief.

Het (4x per jaar) uitgeven van het verenigingsblad ‘Op de Hὁὁgte’. Het incidenteel uitgeven (of ondersteunen van het uitgeven) van historische drukwerken.

Het jaarlijks presenteren van een stamboom van een Wieringer familie.

Het structureel toetsen van de (vaak) digitale documentatie op mogelijk knelpunten met auteursrechten en de AVG-regelgeving.

Het organiseren van lezingen, cursussen, bijeenkomsten en excursies.

Het organiseren van exposities.

Het inspelen op ontwikkelingen in de regio met als doelstelling bij met name de jongere generaties interesse te wekken voor de historie van Wieringen en omgeving.

Het afstemmen met andere (meestal historische) verenigingen en stichtingen, vertegenwoordigers van gemeente/provincie, het Regionaal Archief Alkmaar, archeologische instellingen, enz.

Het ondersteunen van (vaak) wetenschappelijk onderzoek.

Het periodiek afstemmen met Beter Wonen over het gebruik van de betreffende ruimtes in gebouw Parkzicht.

Het voortdurend inspelen op de coronamaatregelen van de regering.

 

Organisatie en middelen:

Om structureel invulling te geven aan bovengenoemde activiteiten zijn binnen de vereniging de volgende commissies actief:

 • De archiefcommissie, inclusief foto-/filmbeeldbankcommissie
 • De redactiecommissie
 • De genealogiecommissie
 • De excursiecommissie
 • De gravencommissie
 • Ad-hoc commissies/werkgroepen voor incidentele projecten


Bestuurssamenstelling: zie bestuur...

Beloningsbeleid: De vereniging kent geen betaalde bestuurders of commissieleden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De jaarverslagen van de vereniging worden jaarlijks gepresenteerd in het blad “Op de Hoogte’. Onderstaand een beknopt overzicht van onze activiteiten.

 

Hoogtepunten Historische Vereniging Wieringen afgelopen jaren:

2016:

 • Start etalageproject. Eerste etalages in Den Oever (t.o. molen) gevuld met fotomateriaal en tekst ‘Wier (zeegras) op Wieringen’.
 • Speciale foto-expositie 110 jaar Flora.


2017

 • Verhuizing van het archief naar de voormalige bovenverdieping bibliotheek in gebouw Parkzicht. Deze ruimte biedt ook mogelijkheid voor kleinschalige groepsactiviteiten, exposities, cursussen, enz.
 • Presentatie Wieringer Scheurkalender 2018.
 • Organisatie archeologieavond in het Vikingschip met spectaculaire vondsten op Wieringen.


2018

 • Een herstart van de Genealogiecommissie met de presentatie van de stamboom Hegeman tijdens twee archeologieweekenden in het dorpshuis van Westerland.
 • Presentatie boek(je) ‘Het schandaal van Oosterland’ over de Duitse Kroonprins op Wieringen
 • Tweede fase etalageproject:
 • Het inrichten van twee etalages in Hippolytushoef (in voormalige smederij Luijt)met fotomateriaal en tekst, thema ‘Kroonprins Wilhelm op Wieringen’.
 • Het inrichten van twee etalages bij de coupure van de haven Den Oever met fotomateriaal, thema ‘haven(dijk) Den Oever’.

 

2019

 • Presentatie stamboom Hegeman tijdens twee stamboomweekenden in het Dorpshuis Westerland.
 • Het inrichten van een filmbeeldbank.
 • Het verbeteren van de interactie met het Regionaal Archief Alkmaar met als eerste resultaat het onderbrengen van ons blad ‘Op de Hὸὸgte’ in de digitale omgeving van het RAA.


2020 en 2021

De onderstaande activiteiten zijn geraakt door de coronamaatregelen. Actuele informatie over de status van deze activiteiten worden gepubliceerd in het blad ‘Op de Hὸὸgte’ en op de website van de vereniging.

 • Het inrichten van een expositie ‘75 jaar bevrijding’ in samenwerking met de basisscholen op Wieringen. Vooralsnog is de expositie verschoven naar het voorjaar 2021. Helaas hebben er in 2021, opnieuw vanwege de coronamaatregelen, geen activiteiten plaatsgevonden.
 • Het uitbrengen van de Wieringer Skeurkalender 2021 tijdens de Flora- en Visserijdagen 2020. Ondanks het annuleren van de Flora- en Visserijdagen wordt deze kalender in dit jaar toch uitgebracht.

 

Financiële verantwoording:

 • Door het annuleren van de algemene ledenvergadering 2020 en 2021 ten gevolge van de coronamaatregelen, is aan het bestuur nog geen decharge verleend over het financiële beleid en de jaarrekening.