Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Historische Vereniging Wieringen (hierna: HVW) verwerkt persoonsgegevens.

Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de HVW.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video's worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de HVW persoonsgegevens?

De HVW verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
* Leden, adverteerders en vrijwilligers van de HVW
* (Vroegere) inwoners van onze dorpen die voorkomen in geschreven stukken of op foto's
* Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben of hebben gehad

Waarvoor verwerkt De HVW persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de HVW of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven.

Als u eenmaal lid of relatie van de HVW bent, dan willen we u goed van dienst zijn. De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de HVW.

Verder zijn persoonsgegevens onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van de HVW: "de kennis van de historie van (het voormalige eiland) Wieringen vergroten, deze historie te onderzoeken, bekend te maken en waar mogelijk te behouden, één en ander in de ruimste zin van het woord". Dit vertaalt zich naar de (vroegere) bewoners van onze dorpen die met naam en toenaam kunnen worden genoemd in publicaties.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom het innen van contributie etc.

Verwerkt de HVW ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Dergelijke gegevens registreren wij niet!

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De HVW verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratie en in publicaties. Dat laatste kan in de vorm van nieuwsbrieven, jaarboeken of bijzondere uitgaven; maar ook via email of onze website www.historischwieringen.nl.

Ook worden bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Denk aan de drukker van onze bladen/boeken of de internet provider waar we gebruik van maken voor onze e-mail faciliteiten of het hosten van onze website.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de daartoe aangewezen bestuurs-/commissieleden van de HVW kunnen bij uw persoonsgegevens. U hebt zelf ook altijd het recht om inzage te krijgen in de uw gegevens die de HVW in haar administratie heeft vastgelegd. Als u van mening bent dat gegevens niet correct zijn, dan corrigeren of verwijderen wij die waar mogelijk.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de HVW gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of opmerking?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door de HVW kunt u altijd contact opnemen via info@historischwieringen.nl

Vraag of opmerking over uw privacy gegevens.